Category Archives: Messages

เทศนา อยู่อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างพระกาย

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 ผู้เทศนา : อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ หัวข้อเทศนา : “อยู่อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างพระกาย” พระธรรม : ลูกา 15:17-20 คริสตจักรพลับพลา  

เทศนา พลังชีวิต พลังคริสตจักร

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2020 หัวข้อ “พลังชีวิต พลังคริสตจักร” พระธรรม : 1โครินธ์ 12:27 ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี คริสตจักรพลับพลา

ฟังเทศนา เกิดใหม่ เพื่อเกิดผล

บันทึกคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2020 หัวข้อ “เกิดใหม่ เพื่อเกิดผล” พระธรรม : โรม 7:4 ผู้เทศนา : ผป.ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ คริสตจักรพลับพลา

คำเทศนา สงบนิ่งและขอบพระคุณพระเจ้า แม้อยู่ในภาวะวิกฤติ

ฟังคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020 หัวข้อ “สงบนิ่งและขอบพระคุณพระเจ้า แม้อยู่ในภาวะวิกฤติ” พระธรรม : 1 เธสะโลนิกา 5:18 ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

เทศนา : หัวข้อ “หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 08 มีนาคม 2020
หัวข้อ “หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่”
พระธรรม : กิจการ 9:15
ผู้เทศนา : ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์

เทศนา : หัวข้อ “บุคคลผู้มีคุณภาพชีวิตภายใน”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020
หัวข้อ “บุคคลผู้มีคุณภาพชีวิตภายใน”
พระธรรม : กิจการ 11:19-26
ผู้เทศนา : อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ

เทศนา : หัวข้อ “อยู่และรับใช้… ด้วยแรงจูงใจแบบไหน”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020
หัวข้อ “อยู่และรับใช้… ด้วยแรงจูงใจแบบไหน”
พระธรรม : ฟิลิปปี 1:17-18
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

เทศนา : หัวข้อ “ความรักที่แสดงออก (Demonstrated Love)”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2020
หัวข้อ “ความรักที่แสดงออก (Demonstrated Love)”
พระธรรม : โรม 5:6-11
ผู้เทศนา : ศจ.ยินดี จัง

เทศนา : หัวข้อ หัวข้อ “คุณลักษณะคนที่มีผลขีวิตภายใน”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020
หัวข้อ “คุณลักษณะคนที่มีผลขีวิตภายใน”
พระธรรม : กาลาเทีย 6:1-10
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี