Category Archives: Article

เทศนา : ความจำเป็นในการทำพันธกิจวัยรุ่น

คำเทศนาเรื่อง : ความจำเป็นในการทำพันธกิจวัยรุ่น ผู้เทศนา: อ.สุดใจ กฤษณกาญจน์ พระธรรม: กันดารวิถี 14:1-4 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2016 ณ คริสตจักรพลับพลา

คู่มืออธิษฐานอดอาหาร 24 วัน “ก้าวสู่ปีที่ 24 คริสตจักรพลับพลา”

24 วัน อธิษฐานอดอาหาร ก้าวสู่ปีที่ 24 คริสตจักรพลับพลา อธิษฐานอดอาหารวันที่ 6 – 29 มิถุนายน 2016 เป้าหมาย – อิสยาห์ 58:6-14 เพื่อการทะทุทะลวงฝ่ายวิญญาณคริสตจักรพลับพลา และเพื่อคริสตจักรจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการฟื้นฟูกรุงเทพฯ และเป็นพระพรต่อคนไทย เพื่อชีวิตส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนที่พลิกฟื้นสู่การทรงสถิตของพระเจ้าทุกวันเวลา มีค่านิยมแบบพระคำพระเจ้าในการดำเนินชีวิต และพัฒนาสู่การเป็นคริสเตียนกิโลเมตรที่ 2

ลุกขึ้น…และก้าวข้ามความบาปผิดสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์

ลุกขึ้น…และก้าวข้ามความบาปผิดสู่ชีวิตที่บริสุทธิ์ “…จงประดับกายด้วยพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้ เพื่อสนองตัณหาของเนื้อหนัง” (เอเฟซัส 2:10 )

วิธีอดอาหาร LENT

วิธีอดอาหาร LENT การอดอาหารในเทศกาลเข้าสู่ธรรม Lent อดอาหารทุกมื้อ การอดอาหารทุกมื้อ อดอาหารตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงดวงอาทิตย์ตก โดยดื่มแต่น้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว

วิธีกำหนดวันอีสเตอร์ในแต่ละปี

จะนับวันอีสเตอร์กันอย่างไร เรารู้ว่า วันอีสเตอร์นั้น เป็นวันอาทิตย์  แต่วันอีสเตอร์ในแต่ละปีอาจไม่ตรงกัน !  รู้เพียงแต่ว่า  จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม และเมษายน ! แล้วมีวิธีที่เราจะคำนวณหาวันอีสเตอร์ล่วงหน้าได้ไหม ?  นี่เป็นคำถามสุดฮิต !

คู่มือภาวนา เทศกาลเข้าสูธรรม Lent 2016

เทศกาลเข้าสู่ธรรม Lent 2016 เทศกาลเข้าสู่ธรรม หรือ “28 วันสู่ชัยชนะ” เป็นช่วงเวลาที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้า ใคร่ครวญ ไตร่ตรองสำรวจตัวเอง ถึงการดำเนินชีวิตในหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือไม่ ถ้าไม่ ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะสำนึกในความผิดบาป กลับใจใหม่ และเริ่มต้นดำเนินชีวิตกับพระองค์อีกครั้ง

LENT เทศกาลเข้าสู่ธรรม

LENT เทศกาลเข้าสู่ธรรม หรือเทศกาลแห่งการกลับใจ คือวันแห่งการใคร่ครวญ เนื่องจากการที่พระเยซูได้ทนทุกข์ทรมานรับความเจ็บปวด แบกความเจ็บ(ไข้) ทรงยอมให้ประชาชนคนยิวตรึงพระองค์ที่ไม้กางเขน

เริ่มใหม่… ปรับหัวใจให้เป็นดินดี

เริ่มใหม่… ปรับหัวใจให้เป็นดินดี  หลังจากเป็นคริสเตียน ก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากๆ ที่เราจะไปร่วมการนมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์  โดยถือว่า เป็นกิจกรรมหลักที่เรากำหนดไว้แล้วล่วงหน้า และเป็นง่ายมากที่เราจะพูดว่า