เทศนา สันติสุขอันแหลมคม

 

⚔️ สันติสุขอันแหลมคม ⚔️

???? 1. ความสงบสุข : tranquility
เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ
ถ้าหากในใจของเราไม่มีความสุข และไม่มีความสงบสุขเลย เราก็ไม่สามารถจะแบ่งปันความสุขและความสงบให้กับใครได้เลย

????2. พระเจ้าแห่งสันติสุข
“เรา​มอบ​สันติ‍สุข​ไว้​ให้​แก่​ท่าน​ทั้ง‍หลาย สันติ‍สุข​ของ​เรา​ที่​ให้​แก่​ท่าน​นั้น เรา​ให้​ท่าน​ไม่​เหมือน​โลก​ให้ อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​วิตก และ​อย่า​กลัว​เลย”
(ยอห์น 14:27)

สันติสุขคืออะไร?
ผลของพระวิญญาณเป็นความสุข เยือกเย็นภายในที่ได้รับเข้ามาเมื่อพระคริสต์ เข้ามาครอบครองเหนือบัลลังก์ใจ และเราเป็นสาวกของพระองค์

เกี่ยวโยงกับทัศนคติ : attitude

????????ให้สันติสุขของพระคริสต์ ครอบครอง ควบคุม และชักนำ เมื่อเราเผชิญสภาวะถูกบีบคั้น
1.) เมื่อเราไม่ได้รับความยุติธรรม
ถ้าคุณเป็นคนที่….
– รักความถูกต้อง
– มีความเที่ยวตรง – ระเบียบวินัย
– มีความรักและห่วงใยคนอื่นๆ
– มีคนอื่นเข้าใจผิด-พูดถึงไม่ดี

2.) เมื่อเราเจอความกระวนกระวายใจ
ถ้าคุณเป็นคนที่…
– มีความฉับไวในการคิดแบบอัตโนมัติ
Ex. สามีไม่โทรกลับมา แน่นอนเลยๆ มันต้องไปกินข้าวกับใครแน่ๆ
– มีหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
– มีความเปราะบางทางจิตใจ
ผู้หญิงจะส่งผลมากกว่าชายถึง 4 เท่า
Ex. ผู้ชายหัวถึงหมอนหลับ แต่ผู้หญิงยังนอนพลิกซ้ายพลิกขวา

3.) เมื่อ..รู้สึกตกต่ำ-ไร้คุณค่า
– เมื่อเรากระวนกระวายใจ
– เป็นคนหมดสภาพ ไม่พร้อมใช้
– เป็นคนที่มีความเปราะบางทางจิตใจ () เกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงและรวดเร็ว ด้วยสิ่งกระตุ้นเร้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือกระทำ

ความน้อยเนื้อต่ำใจเป็นอาวุธที่มารซาตานใช้ทำลายเรามากที่สุด

การรักและนับถือตัวเอง (self-esteem) คือการตระหนักว่าตัวเองคุณค่ามีความหมาย ยอมรับใน จุดดี จุดเด่นของตัวเอง

จงจำไว้ว่า ภาวะบีบคั้น ไม่เป็นสุขใจ เมื่อพบความอยุติธรรม กระวนกระวายใจ และรู้สึกตัวเองไร้คุณค่านั้น

เป็นกับดักที่ซาตานเลือกใช้…
– มันอยากให้สันติสุขที่เรามีในชีวิตเราหายไป
– มันอยากให้เราคิดว่าพระเจ้าไม่ยอมรับเรา
– มันอยากให้เราหมดกำลังใจและเลิกเชื่อในพระเจ้า (1เปโตร2:23)

กลับคืนสู่ภาวะเชื่อและไว้วางใจ
“พระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าใจของเรา และทรงทราบทุกสิ่ง” (1ยอห์น3:20)

พระเจ้าทราบ…
– ทราบจุดอ่อน-จุดแข็ง-ข้อบกพร่อง
– ทราบความจำเป็น

???? เข้าหาแหล่งสันติสุข
จงรักภักดี (ติดสนิท-ผูกพัน) กับพระคริสต์
(โรม 5:1, 3:25)

???????? เราต้องกลับมาฝึกฝน

ในข้อนี้ ข้าพเจ้าอุตส่าห์ “ประพฤติตามที่จิตสำนึกเห็นว่าดีเสมอ มิให้ผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์”
(กิจการ24:16)

“แต่​ข้าพ‌เจ้า​ก็​ทุบ​ตี​ร่าง‍กาย​ให้​มัน​แข็ง​จน​อยู่​มือ เพราะ​เกรง‍ว่า​เมื่อ​ข้าพ‌เจ้า​ได้​ประ‌กาศ​ข่าว​ประ‌เสริฐ​แก่​คน‍อื่น​แล้ว ตัว​ข้าพ‌เจ้า​เอง​จะ​เป็น​คน​ที่​ใช้​การ​ไม่‍ได้”
(1โครินธ์ 9:27)