6-7 July 2019 – 26ปี “แกร่งขึ้นด้วย..ยุทธภัณฑ์”

ุ6 กรกฎาคม 2019
“ยุทธอุบายของมาร และ ยุทธภัณฑ์ 7 อย่างของพระเจ้า”
ผู้เทศนา :ศจ.ดร.ประพันธ์ หน่อราช

 

6 กรกฎาคม 2019
“แกร่งขึ้นด้วย..ยุทธภัณฑ์” จงเข้มแข็งขึ้นในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์
ผู้เทศนา :ศจ.ดร.ประพันธ์ หน่อราช

7 กรกฎาคม 2019
26th : แกร่งขึ้นด้วย..ยุทธภัณฑ์
“อานุภาพแห่งข่าวปนะเสริฐ”
พระธรรม: โรม 1:16
ผู้เทศนา: ศจ.ดร.ประพันธ์ หน่อราช

 

7 กรกฎาคม 2019
26th: ถาม-ตอบ ปัญหาชีวิตและศาสนศาสตร์
“แกร่งขึ้นด้วย..ยุทธภัณฑ์”
ศจ.ดร.ประพันธ์ หน่อราช