เทศนา : “เชื่อ…วางใจ นำไปสู่ความแข็งแกร่ง ด้วยปัจจัย 4 ประการ “

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2019
หัวข้อ “เชื่อ…วางใจ นำไปสู่ความแข็งแกร่ง ด้วยปัจจัย 4 ประการ ”
พระธรรม ยอห์น 2:1-10
ผู้เทศนา : มน.ปิโยรส สว่าง