เทศนา : หัวข้อ “บุคคลผู้มีคุณภาพชีวิตภายใน”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2020
หัวข้อ “บุคคลผู้มีคุณภาพชีวิตภายใน”
พระธรรม : กิจการ 11:19-26
ผู้เทศนา : อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ