เทศนา : “ให้เราโมทนาพระคุณพระเจ้า”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2019
หัวข้อ “ให้เราโมทนาพระคุณพระเจ้า”
พระธรรม : สดุดี 100:1-5
ผู้เทศนา : ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

 • บทนำ
  • อะไรทำให้เราขาดการขอบพระคุณพระเจ้า
   • ผมยุ่งไม่มีเวลา
   • ทำไมแม้ว่าเรามีรายได้เพิ่มขึ้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ความสุขความพึงพอใจกลับ…
 • สดุดี 2จงปรนนิบัติพระยาห์เวห์ด้วยความยินดี คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์ และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์
  • ทำไมเราจึงควรจะโมทนาพระคุณพระเจ้า
   1. เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียว
    • ยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นความจริง
    • 1พระเจ้าสร้างเราเป็นประชากรของพระองค์
     • ด้วยการไถ่เรา
    • 2. เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์
     • สดด 23 พระเจ้าเลี้ยงดูเรา
      • เราคิดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เป็นสิ่งที่ควรได้อยู่แล้วรึเปล่า (take it for granted) 
       • แค่มีน้ำใช้ทุกวันก็ขอบคุณได้
       • เราต้องรอจนเราไม่มีน้ำใช้ เราจึงจะมองเป็นพระพรของพระเจ้าหรือ
   2. เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ
    • ความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์
    • สดด23, 36:5
    • พศด 16:8

  เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองของเราให้เราถ่อมใจ สำนึกพระคุณ

 • และความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์
 • 5เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐ
 • จงขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์
 • 4จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ
 • เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์
 • 3จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
 • จงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยการร้องเพลง
 • 1แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาห์เวห์
  • จงกรีดร้อง