เทศนา : “แกร่งขึ้้นได้…ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์แบบ”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019
หัวข้อ “แกร่งขึ้้นได้…ในสภาวะที่ไม่สมบูรณ์แบบ”
พระธรรม 1 โครินธ์ 7:23-24
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี