เทศนา : “เมื่อฤทธิ์อำนาจ มีอยู่ในเรา”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2019
หัวข้อ “เมื่อฤทธิ์อำนาจ มีอยู่ในเรา”
พระธรรม : 2 เปโตร 1:3-4
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี