เทศนา เปลี่ยน Change

ผู้เทศนา: ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข

พระธรรม: 1พงศาวดาร 4:9-10

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา