เทศนา เติบโตไปด้วยกัน

ผู้เทศนา: ศจ.ภูริวัฒน์ ยศวัฒน

เรื่อง :  เติบโตไปด้วยกัน

พระธรรม:  มาระโก 2:1-12

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา