เทศนา อย่าร้องให้

ผู้เทศนา: อ.สมชาย ส่องทางธรรม
เรื่อง : อย่าร้องให้
พระธรรม: ยอห์น 20:11-19
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา