เทศนา : หัวข้อ “หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 08 มีนาคม 2020
หัวข้อ “หนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่”
พระธรรม : กิจการ 9:15
ผู้เทศนา : ศจ.สุนทร สุนทรธาราวงศ์