เทศนา พันธกิจมิชชั่น

ผู้เทศนา: ศจ.แด อึง คัง

พระธรรม: เอเฟซัส 3:1-9

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา