เทศนา : “พระคริสต์ผูกพัน ชีวิตคู่เป็นพร”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2019
หัวข้อ “พระคริสต์ผูกพัน ชีวิตคู่เป็นพร”
พระธรรม มัทธิว 19:1-12
ผู้เทศนา อ. วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ

 

 • บทนำ
  • ชีวิตครอบครัวสำคัญ
   • พระคัมภีร์
   • ตย ชาวโลก นโยบายประเทศสิงค์โปร๋
  • คู่ชีวิต คือ
   • ระหว่างสามีภรรยา ไม่มีมือที่สาม
   • บทบาทหน้าที่สามีภรรยาคืออะไร -> 1 ปต 3
   • บทบาทหน้าที่บุตรคืออะไร -> ข้ออื่น
   • วันนี้ดูว่าคู่ชีวิตคืออะไร หน้าที่ของชีวิตคู่ไว้วันหลัง
    • คู่ชีวิตไม่ใช่คู่กรรม
  • บริบท
   • พระเยซูกำลังพูดคุยกับฟาริสีที่มาทดลองพระองค์
 • เนื้อหา
  • เราต้องให้ความรักของพระเยซูผูกพันคู่ชีวิตของเราไว้
  • มุมมอง การมองชีวิตคู่ 2 ลักษณะ
   1. ฟาริสี (3,7)
    • ไม่ยอมรับว่าสามีภรรยาเป็นกายเดียวกัน
     • ผูกพันกันแค่ภายนอกเท่านั้น
     • ฉธบ 24:1
    • ไม่ยอมปรับตัว เพื่อเป็นกายเดียวกัน
    • หย่า เลิกกัน แยกกัน ทะเลาะกัน
    • มีค่านิยมแบบโลก มีชู้
     • พระเยซูใช้คำว่าใจแข็งกระด้าง
   2. พระเยซู (4-9)
    • พระเยซูมองย้อนกลับไปตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ในปฐมกาล(แบบที่ดี)
     • พระเจ้าสร้างมนุษย์ ผู้หญิง มาจากชาย เนื้อเดียวกัน
    • ยอมรับว่า สามีภรรยาเป็นกายเดียวกัน
     • ตย ชาวโลก เมื่อก่อนไม่ค่อยหย่าร้าง เดี๋ยวนี้หย่าร้างมากขึ้น
     • ข้อ 5 เป็นเนื้อเดียวกัน
    • ยอมปรับตัว เพื่อเป็นกายเดียวกัน
     • ข้อ 5(ต่อ) ละจากบิดามารดา ไปผูกพันกับภรรยา
      • เป็นการทิ้งสภาพเดิม โครงสร้างครอบครัวเดิม สร้างสภาพแวดล้อมใหม่(แต่ต้องบทพื้นฐานพระคัมภีร์นะ)
      • ตย นักฟุตบอล มีโค้ชต่างกัน วิธีฝึกก็ต่างกัน
    • ไม่หย่า ไม่หนี สร้างสันติ (6-7)
     • มลค 2:15-16 อย่าทรยศภรรยา พระเจ้าเกลียดชังการหย่าร้าง
     • ความสำเร็จของครอบครัว คือ ไม่ทิ้งกันอยู่ด้วยกัน
     • ตย สังคมไทยแย่ลง
    • สัตย์ซื่อต่อคู่สมรส (9)
     • สภษ 6:26 ระวังหญิงแพศยา/โสเภณีล่าชีวิตประเสริฐของชาย
     • สัตย์ซื่อ เวลา สัตย์ซื่อเงินทองด้วย
  • ต้นเหตุความขัดแย้ง
   • เกิดจากกิเลสตัณหาของเรา = ตัวเราเอง ยก 4:1
   • เราจะคาดหวังให้ทุกคนเหมือนกันไม่ได้ เพราะพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนอย่างเฉพาะ
    • แต่เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้
   • ยก 3:17 ปัญญาจากพระเจ้าทำให้บริสุทธ์ -> สงบสุข สุภาพ ว่าง่าย
 • สรุป
  • โดยรวม คือ ยอมรับ ยอมปรับ ไม่เลิก และซื่อสัตย์
  • ตย วิธีหากำลังใจ ถามเด็กๆ ใจยังไม่แผนการ ยังใสๆ
  • ให้เราใช้ความรักจากพระเยซูผูกพันชีวิตคู่ไว้
   • Agape Love