เทศนา จุดเริ่มต้นของชีวิตที่เติบโต

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

พระธรรม: ยอห์น 4:3-15

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา