เทศนา : “จงเข้มแข็งและกล้าหาญ”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 01 กันยายน 2019
หัวข้อ “จงเข้มแข็งและกล้าหาญ”
พระธรรม : 1 พงศาวดาร 22:13
ผู้เทศนา : ศจ.มานะ รุจิระยรรยง