เทศนา : หัวข้อ หัวข้อ “คุณลักษณะคนที่มีผลขีวิตภายใน”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2020
หัวข้อ “คุณลักษณะคนที่มีผลขีวิตภายใน”
พระธรรม : กาลาเทีย 6:1-10
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี