เทศนา : “คริสตจักร/แขก/เจ้าบ้าน”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 08 กันยายน 2019
หัวข้อ “คริสตจักร/แขก/เจ้าบ้าน”
พระธรรม : ลูกา 14: 3,4,7,8,12
ผู้เทศนา : ผป.ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ