เทศนา : “ครอบครัวแข็งแกร่งได้…เมื่อพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2019
หัวข้อ “ครอบครัวแข็งแกร่งได้…เมื่อพระเจ้าเป็นที่หนึ่ง”
พระธรรม เฉลยธรรมบัญญัติ 6 : 6 – 7
ผู้เทศนา มน.ทวี แสงอลังการ