เทศนา : “ครอบครัวแข็งแกร่ง…เป็นน้ำพระทัย”

 

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2019
หัวข้อ “ครอบครัวแข็งแกร่ง…เป็นน้ำพระทัย”
พระธรรม ฮิบรู 13:4
ผู้เทศนา ศจ. สมเกียรติ วรรณศรี