เทศนา กำจัดตัวปัญหาของชีวิต

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี
เรื่อง : กำจัดตัวปัญหาของชีวิต
พระธรรม: โรม 7:14-20
วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2015
ณ คริสตจักรพลับพลา