เทศนา การเกิดผลที่ยั่งยืน

ผู้เทศนา: ศจ.วรสิทธิ์ ศรียุทธไกร

พระธรรม: ยอห์น 15:1-16

วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา