วิธีกำหนดวันอีสเตอร์ในแต่ละปี

จะนับวันอีสเตอร์กันอย่างไร

happy_easter_day
happy_easter_day
เรารู้ว่า วันอีสเตอร์นั้น เป็นวันอาทิตย์  แต่วันอีสเตอร์ในแต่ละปีอาจไม่ตรงกัน !  รู้เพียงแต่ว่า  จะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม และเมษายน ! แล้วมีวิธีที่เราจะคำนวณหาวันอีสเตอร์ล่วงหน้าได้ไหม ?  นี่เป็นคำถามสุดฮิต ! ข่าวดีก็คือ  เราสามารถคำนวณได้ว่า  วันอีสเตอร์ในอนาคตจะตรงกับวันที่เท่าไหร่  โดยอาศัยหลักวิธีง่าย ๆ ดังนี้
  1. เอาตัวเลขปีคริสตศักราช (ค.ศ.)  ที่เราต้องการหาวันอีสเตอร์ เป็นตัวตั้ง  บวกด้วย 1
  2. เอาผลลัพธ์ที่ได้จากข้อ 1 มาหารด้วย 19
  3. คำตอบในข้อ จะเหลือเศษ  ให้นำเศษนั้นมาเทียบกับตารางต่อไปนี้
  4. วันอีสเตอร์  คือ วันอาทิตย์แรกที่ถัดจากวันในตารางข้างล่างนี้
 

เศษ

วันที่

0 27 มีนาคม
1 14 เมษายน
2 3 เมษายน
3 23 มีนาคม
4 11 เมษายน
5 31 มีนาคม
6 18 เมษายน
7 8 เมษายน
8 28 มีนาคม
9 16 เมษายน
10 5 เมษายน
11 25 มีนาคม
12 13 เมษายน
13 2 เมษายน
14 22 มีนาคม
15 10 เมษายน
16 30 มีนาคม
17 17 เมษายน
18 7 เมษายน
  ตัวอย่าง  ถ้าเราต้องการคำนวณหาวันอีสเตอร์ของปี 2016
  1. เริ่มต้นด้วยนำ 2016 + 1  = 2017
  2. หาร 2017 ด้วย 19 ได้ 106  เศษ 3
  3. นำมาเทียบกับตาราง  ได้ตรงกับวันที่ 23 มีนาคม 2016
  4. วันอีสเตอร์  ได้แก่  วันอาทิตย์แรก หลังจากวันที่ 23 มีนาคม  ซึ่งตรงกับวันที่ 27 มีนาคม 2016
ทราบวิธีคำนวนกันแล้ว ลองดูใช้คำนวนดูนะครับว่า วันอีสเตอร์ของปีหน้า  คือวันที่เท่าไหร่ ?  

อ. ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

จากหนังสือ อีสเตอร์ ความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้