บทความ พระเยซูผู้สมควร

 พระเยซูผู้สมควร !!

โดย ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

อาทิตย์ทางตาล หรือ ปาล์มซันเดย์   Palm Sunday Weekend   ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งนับถอยหลังไปก่อนพระเยซูคริสต์ จะฟื้นคืนพระชนม์ 1 อาทิตย์ เป็นวันอาทิตย์ที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม อย่างผู้พิชิต ก็คือวันนั้น มีคนเป็นจำนวนมาก ได้เอาเสื้อที่ใช้คลุมตัวเขา รวมทั้งได้นำเอาใบไม้ กิ่งไม้มาวางไว้ตามถนน แล้วให้พระเยซูคริสต์ซึ่งทรงประทับลูกลาเดินผ่าน 

ดังที่มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ว่า   “เมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาใกล้ทางที่จะลงไปจากภูเขามะกอกเทศแล้ว พวกสาวกทุกคนก็มีความชื่นชมยินดี เพราะมหกิจทั้งหลายที่พวกเขาเห็นนั้น จึงเริ่มสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดังว่า ‘ขอให้พระมหากษัตริย์ผู้เสด็จมาในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระเจริญ ขอให้มีสันติสุขในสวรรค์ และพระเกียรติในที่สูงสุด’   ( ลูกา 19:37-38 )

ในวันนั้นพระเยซูคริสต์ ทรงลูกลา  คำว่า “ลา” หรือ “ลูกลา” นึกการศึกษาพระคัมภีร์ตีความเอาไว้ว่า “ลา” เป็นสัญลักษณ์แห่งความถ่อมใจ เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติสุข และตัวลานี้ ก็เป็นตัวแทนราชวงศ์ดาวิดด้วย เพราะ ราชวงศ์ดาวิด ในยามที่จะออกไปทำการรบ เขามักจะใช้ ลูกลา มาเป็นสัญลักษณ์บนธงของพวกเขา

เหตุที่พระคัมภีร์ใช้คำว่า “ลูกลา” ในความหมายตรงนี้ หมายถึง สัตว์ที่ไม่เคยมีใครขี่ เลย เรียกว่าเป็น สัตว์บริสุทธิ์ นั่นเป็นความหมายของทางด้านศาสนา ที่เขาตีความกันออกมา ฉะนั้นทั้ง เสื้อคลุม และ กิ่งไม้ ที่คนเหล่านั้นนำมาวางไว้บนถนนที่วางนั้น ในพระคัมภีร์ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นกิ่งไม้อะไร แต่ในพระธรรมยอห์น ได้ระบุไว้เพียงว่าเป็นกิ่งของ อินทผลัม

จริงๆ แล้ว ต้นอินทผลัม ไม่ได้ขึ้นในบริเวณของกรุงเยรูซาเล็ม แต่เมื่อมีกิ่งอินทผลัมมาวางไว้ แสดงว่า ต้องมีคนตั้งใจที่จะนำเอามาวางให้พระเยซูคริสต์เดินผ่าน ซึ่งบ่งชี้ให้เห็นได้เช่นกันว่า คนเหล่านี้ได้มองเห็นว่า พระเยซูทรงเป็นผู้เดียว(เท่านั้น) ที่สมควรจะได้รับเกียรติ และการสรรเสริญจากใจที่จงรักภักดีของพวกเขา

นอกจากนี้ “ปาล์ม ซันเดย์” ยังเป็นวันแห่งชัยชนะ เป็นวันที่ชาวยิวต่างมีความรู้สึกว่า “ฉันจะได้รับการปลดปล่อย จากการเป็นเมืองขึ้น  จะได้หลุดจากการเป็นทาสของชาวโรมัน”  ดังนั้น จึงออกอาการดีใจ ตื่นเต้น และตะโกนก้องว่า “โฮซันนา โฮซันนา พระเจ้าผู้สูงสุด”  ก็เพราะยังเห็นว่า พระเยซูเป็นผู้เดียวที่สมควร… นั่นเอง !!