คู่มืออธิษฐานอดอาหาร 24 วัน “ก้าวสู่ปีที่ 24 คริสตจักรพลับพลา”

24 วัน อธิษฐานอดอาหาร ก้าวสู่ปีที่ 24 คริสตจักรพลับพลา

อธิษฐานอดอาหารวันที่ 6 – 29 มิถุนายน 2016

เป้าหมาย – อิสยาห์ 58:6-14

 1. เพื่อการทะทุทะลวงฝ่ายวิญญาณคริสตจักรพลับพลา และเพื่อคริสตจักรจะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการฟื้นฟูกรุงเทพฯ และเป็นพระพรต่อคนไทย
 2. เพื่อชีวิตส่วนตัวของสมาชิกแต่ละคนที่พลิกฟื้นสู่การทรงสถิตของพระเจ้าทุกวันเวลา มีค่านิยมแบบพระคำพระเจ้าในการดำเนินชีวิต และพัฒนาสู่การเป็นคริสเตียนกิโลเมตรที่ 2

ขอพี่น้องทุกท่านใช้คู่มือนี้ในการอธิษฐานตลอด 24 วันที่กำหนดไว้ โดยท่านสามารถเลือกรูปแบบการอดอาหารได้หลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น 1 มื้อ 2 มื้อ ทุกมื้อ หรือรับประทานแต่ผักและผลไม้ จำนวนวันทุกวันทั้ง 24 วัน น้อยกว่า หรือมากกว่า สามารถทำได้ตามที่ท่านตั้งใจกับพระเจ้าไว้  หรือหากท่านยังไม่พร้อมในการอดอาหารแบบใดแบบหนึ่ง ขอให้ตลอด 24 วันนี้ ท่านได้ร่วมอธิษฐานโดยใช้คู่มือนี้พร้อมๆกันกับพี่น้องในคริสตจักร


วันที่ 1 เตรียมชีวิตส่วนตัว  – ฟิลิปปี 3:12-16

 1. ขอพระเจ้าทรงสำรวจชีวิตของเรา (ความบาปที่ต้องกลับใจใหม่) และเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า
 2. ชีวิตที่ติดสนิทและรู้จักพระคริสต์
 3. ความหิวกระหายแสวงหาพระเจ้าและเติบโตในทางพระองค์จะไม่ดับมอดไป แต่จะคุกรุ่นทุกวันเวลา

วันที่ 2 เตรียมชีวิตส่วนตัว – อิสยาห์ 53:2-6

 1. ชีวิตที่สำนึกในพระคุณและระลึกถึงกางเขน
 2. ชีวิตที่ให้เกียรติพระเจ้า เข้าใจพระคำและนำพระคำไปใช้ในชีวิตด้านต่างๆ
 3. ชีวิตที่ตั้งใจฟังพระสุรเสียงเสมอ

วันที่ 3 เตรียมชีวิตส่วนตัว – ยากอบ 1:2-4; ยอห์น 3:26-30

 1. ชีวิตที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าด้วยใจเชื่อฟัง
 2. หัวใจที่ขยายออกพร้อมต่อการทรงเรียก
 3. หัวใจที่ยอมรับการถูกสร้าง และสร้างผู้อื่นต่อไป
 4. ความกระตือรือร้นที่เต็มใจจะเป็นมากกว่ามาตรฐานเสมอ (เป็นคริสเตียนกิโลเมตรที่ 2)
 5. ชีวิตที่สำแดงพระเยซู

วันที่ 4 เตรียมชีวิตส่วนตัว – โรม 11:36-12:2

 1. สติปัญญาในการดำเนินชีวิตส่วนตัวในทางพระเจ้า
 2. ชีวิตที่ตามค่านิยมแบบของพระคริสต์ ไม่ใช่ตามอย่างโลกนี้
 3. ชีวิตที่วางใจพระเจ้า มั่นใจในความมั่นคงของพระเจ้ามากกว่าแบบของโลกนี้
 4. ชีวิตที่กล้าก้าวไปกับการทรงนำและการเปิดเผยของพระเจ้า
 5. ชีวิตที่อุทิศตัวต่อแผ่นดินพระเจ้าและมุ่งไปกับคริสตจักร

วันที่ 5 เตรียมชีวิตส่วนตัว – โรม 8:31-39; อิสยาห์ 41:10

 1. ชีวิตที่เต็มด้วยความรักและสันติสุขของพระเจ้า
 2. ชัยชนะของพระเจ้าเหนือความบาป
 3. ชัยชนะของพระเจ้าเหนือความกลัว
 4. ชัยชนะของพระเจ้าเหนือปัญหาครอบครัว
 5. ชัยชนะของพระเจ้าเหนือปัญหาเศรษฐกิจ
 6. ชัยชนะของพระเจ้าครอบครองทุกด้านในชีวิต

วันที่ 6 ศิษยาภิบาลและครอบครัว – อิสยาห์ 61:1-4

 1. สุขภาพและความปลอดภัย
 2. หัวใจที่ขยายออกมากต่อพันธกิจที่พระเจ้าทรงเรียก
 3. ชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และซื่อสัตย์กับพระเจ้าในทุกๆด้าน
 4. การรับใช้ของแต่ละคนด้วยการเจิม การทรงนำ และความทุ่มเท

วันที่ 7 ศิษยาภิบาลและครอบครัว – 1ทิโมธี 3:1-7

 1. ความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัว
 2. สติปัญญาในการดำเนินชีวิตส่วนตัวในทางพระเจ้า
 3. การใช้เวลาเสริมสร้างครอบครัวและความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว
 4. คุณภาพชีวิต การศึกษาและพัฒนาการของลูกๆ
 5. การสนับสนุนของครอบครัวในการรับใช้

วันที่ 8 ผู้นำในคริสตจักร ผู้ปกครอง มักคนายก คณะธรรมกิจ – อพยพ 18:20-22

 1. ความเป็นหนึ่งเดียวกันในครอบครัว
 2. สุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวและครอบครัว
 3. สติปัญญาในการดำเนินชีวิตส่วนตัวในทางพระเจ้า
 4. ความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้า
 5. การรับใช้ของแต่ละคนด้วยการเจิม การทรงนำ และความทุ่มเท เป็นหนึ่งเดียวกัน
 6. ชีวิตที่เป็นต้นแบบของสมาชิก

วันที่ 9 หัวหน้ากลุ่มเสริมสร้าง และหัวหน้าเซลล์ – 1เปโตร 5:2-4

 1. หัวใจที่ขยายออกต่อการนำคนเป็นสาวกแท้ในพระคริสต์
 2. สุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวและครอบครัว
 3. สติปัญญาในการดำเนินชีวิตส่วนตัวในทางพระเจ้า
 4. ความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัว
 5. การรับใช้ของแต่ละคนด้วยการเจิม การทรงนำ และความทุ่มเท
 6. การสนับสนุนและความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัว

วันที่ 10 คณะปฏิคม และทีมนมัสการ – ยอห์น 4:21-24; 1ทิโมธี 4:12-15

 1. หัวใจที่ขยายเปิดกว้างต่อผู้คนที่หลากหลาย
 2. หัวใจที่ขยายออกต่อพันธกิจการนมัสการ และสร้างสาวก
 3. ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการร่วมรับใช้เป็นทีม
 4. ความกระตือรือร้นในการพัฒนาของประทาน ทั้งทักษะและฝ่ายวิญญาณ
 5. สุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวและครอบครัว
 6. สติปัญญาในการดำเนินชีวิตส่วนตัวตามค่านิยมแบบพระเจ้า
 7. ความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัว
 8. การรับใช้ของแต่ละคนด้วยการเจิม การทรงนำ และความทุ่มเท

วันที่ 11 ทีมครูคริสตจักรเด็ก – สุภาษิต 22:6; 1โครินธ์ 15:58

 1. สายตาที่เห็นถึงอนาคตของเด็กๆ
 2. ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และการร่วมรับใช้เป็นทีม
 3. สุขภาพและความปลอดภัยส่วนตัวและครอบครัว
 4. สติปัญญาในการดำเนินชีวิตส่วนตัวในทางพระเจ้า
 5. ความสัมพันธ์กับพระเจ้าส่วนตัว และความสดใหม่ฝ่ายวิญญาณ
 6. การรับใช้ของแต่ละคนด้วยการเจิม การทรงนำ และความทุ่มเท

วันที่ 12 การนมัสการของคริสตจักร ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก – สดุดี145:10-21

 1. สมาชิกมาคริสตจักรด้วยความคาดหวังว่าจะพบกับพระเจ้า
 2. การนมัสการที่เต็มด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า และการเคลื่อนไปกับการทำกิจของพระองค์
 3. คำเทศนา/คำสอนที่เหมาะกับสมาชิกในแต่ละสัปดาห์และสามารถนำไปปฏิบัติ
 4. การจดจ่อกับพระเจ้าและการทรงนำตลอดการนมัสการ พร้อมที่จะตอบสนองต่อพระเจ้า
 5. การเข้าใจและร่วมส่วนในทุกรายการของการนมัสการ
 6. การสิ้นสุดการนมัสการด้วยความหวัง กำลังใจ ความตั้งใจเดินไปกับพระองค์ และความเชื่อที่ขยายออก

วันที่ 13 บรรยากาศภายในคริสตจักร – เอเฟซัส 4:1-16

 1. เต็มด้วยการหนุนจิตชูใจ ห่วงใยซึ่งกันและกัน
 2. เต็มใจต้อนรับคนแปลกหน้า และเอาใจใส่เขา
 3. เต็มด้วยความรักและการพร้อมให้อภัยกัน
 4. เต็มด้วยการเสริมสร้างและก่อกันขึ้นในพระคำพระเจ้า
 5. เต็มด้วยหัวใจที่กระตือรือร้นต่อความรอดของผู้อื่น
 6. เต็มด้วยการทรงสถิตของพระเจ้า คนที่เข้ามาและออกไปได้รับพระพร

วันที่ 14 บรรยากาศภายในคริสตจักร – อิสยาห์ 55:1-5

 1. เต็มด้วยความหิวกระหายพระวจนะพระเจ้า และกระหายที่จะรู้จักพระเจ้ามากขึ้น
 2. เต็มด้วยหัวใจที่ขยายออกต่อการทรงเรียกของพระเจ้า และฝึกใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้
 3. เต็มด้วยความวางใจในความมั่นคงของพระเจ้าที่มากกว่าความมั่นคงของโลกนี้
 4. กระตือรือร้นต้อนรับการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสตจักร

วันที่ 15 การสร้างสาวกในคริสตจักร – 2ทิโมธี 2:1-10

 1. ความสำคัญของการสร้างสาวกจะถูกยกขึ้น
 2. หัวใจรักในการสร้างซึ่งกันและกันจะขยายออกอย่างทั่วถึงในคริสตจักร
 3. ทุกคนจะได้รับการสร้าง และสร้างผู้อื่นต่อไปไม่สิ้นสุด
 4. ความสัมพันธ์ของผู้สร้างและทิโมธี(น้องเลี้ยง)จะแนบแน่นและอยู่ในการปกป้องของพระเจ้า
 5. การสร้างสาวกจะดำเนินไปด้วยความสม่ำเสมอมั่นคง

วันที่ 16 การประกาศข่าวประเสริฐ – 2โครินธ์ 2:14-17

 1. สมาชิกมีหัวใจสำหรับการประกาศและมีคนที่เป็นเป้าหมายจะประกาศเสมอ
 2. หัวใจที่ขยายต่อการประกาศผ่านการทำพันธกิจต่างๆที่หลากหลายขึ้น
 3. ทุกคนเข้าใจพระกิตติคุณ และสามารถเป็นพยานได้
 4. ประกาศการยึดคืนครอบครัวของพี่น้องพลับพลาสู่การครอบครองของพระเจ้า
 5. การทรงเตรียมใจคนในเป้าหมายและจังหวะเวลาในการประกาศ
 6. การทำงานของพระวิญญาณในคำพยานและการประกาศจนเกิดผล
 7. มีพันธกิจใหม่ๆเกิดขึ้น พันธกิจที่มีอยู่จะได้เก็บเกี่ยวผล เช่น พันธกิจให้กำลังใจฯ พันธกิจชุมชน
 8. ทุกคนเต็มใจช่วยกันติดตามและดูดซับผู้เชื่อใหม่

วันที่ 17 การขับเคลื่อนคริสตจักร – อิสยาห์ 55:6-13

 1. ทีมศิษยาภิบาลและคณะธรรมกิจ เป็นหนึ่งเดียวกัน
 2. ทิศทางที่ชัดเจนจากพระเจ้าในด้านต่างๆ
 3. ความสามารถในการมองเห็นการทรงนำของพระเจ้า
 4. ค่านิยมตามแบบพระเยซูจะแพร่ขยายในคริสตจักร
 5. ความกล้าหาญและความเป็นหนึ่งเดียวในการก้าวไปข้างหน้า เริ่มต้นด้วยชีวิตที่สนิทสนมกับพระเจ้า

วันที่ 18 การเงินของคริสตจักรและสมาชิก – มาลาคี 3:6-12

 1. การอวยพรของพระเจ้าเหนือคริสตจักร สมาชิกทุกคน
 2. ทัศนคติที่ถูกต้องในการถวายคืนแด่พระเจ้า และการถวายด้วยใจยินดี
 3. ทัศนตติการใช้เงินอย่างถูกต้อง
 4. สติปัญญาในการอารักขา และตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสมเสมอ (ทั้งระดับส่วนตัว และคริสตจักร)
 5. ค่านิยมของการให้มากกว่าการรับ เพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเอง
 6. มีแจกจ่ายมากกว่ามีหนี้สิน

วันที่ 19 กลุ่มต่างๆในคริสตจักร – สดุดี 133:1-3

สำหรับแต่ละกลุ่ม เราอธิษฐานดังนี้เผื่อผู้นำและผู้สอน ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม การเติบโตของคนในกลุ่ม การประกาศ การสร้างคนเก่าและคนรับเชื่อใหม่

 1. กลุ่มอนุชน, ฟีโนมินอล
 2. กลุ่มเมล็ดข้าว
 3. กลุ่มอธิษฐาน
 4. กลุ่มพันธกิจให้กำลังใจศูนย์สิรินธร
 5. กลุ่มต่างๆที่รวมตัวกันใหม่(กอผักบุ้ง)

วันที่ 20 ครอบครัวในคริสตจักร – เอเฟซัส 5:20 – 6:4

 1. ความเข้าใจเรื่องครอบครัวที่ถูกต้อง
 2. การคืนดีและความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ลึกซึ้ง
 3. ประกาศความยั่งยืนของชีวิตคู่ ไม่เคยคิดเรื่องหย่าร้าง
 4. พ่อแม่จะมีสิทธิอำนาจ ให้ความอบอุ่นและเป็นแบบอย่างชีวิตตามพระคำพระเจ้า
 5. การปลูกฝังค่านิยมคริสเตียนในครอบครัว
 6. ยกเลิกคำแช่งสาปที่ตกทอดและปลดปล่อยคำอวยพรแก่คนรุ่นต่อไป

วันที่ 21 ค่ายอนุชน-ฟีโนมินอล(วัยทำงาน) – 2โครินธ์4:16-18

 1. การเตรียมค่ายด้านธุรการและฝ่ายวิญญาณ
 2. การเตรียมตัวไปค่ายของลูกค่าย (อุปสรรคต่างๆ ชีวิตบริสุทธิ์ ความคาดหวัง)
 3. การเคลื่อนไหวของพระเจ้าในค่าย ฟื้นฟูลูกค่าย การนมัสการ ความชื่นชมยินดี
 4. คำเทศนา คำสอน วิทยากร (ความเข้าใจ และการนำไปใช้ในชีวิต การตอบสนอง)
 5. สามัคคีธรรมในค่าย ความปลอดภัย ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
 6. มีการสานความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างรุ่น และเกิดการสร้างสาวกกันต่อเนื่อง

วันที่ 22 คริสตจักรลูก(พลับพลาสมุทรปราการ และพลับพลาธัญบุรี) – เอเฟซัส 3:14-21

 1. สุขภาพและความปลอดภัยของทีมรับใช้และครอบครัว
 2. การรับใช้ของแต่ละคนด้วยการเจิม การทรงนำ สติปัญญาความเข้าใจ จากพระเจ้าในการทำงานกับคนในพื้นที่
 3. ทีมรับใช้เติบโต และพร้อมขับเคลื่อนเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุ่มเทด้วยกาย ใจ วิญญาณที่เข้มแข็ง
 4. สมาชิกทุกคนเติบโตเข้มแข็ง หยั่งรากลึกในความเชื่อ
 5. การเตรียมใจพร้อมต่อข่าวประเสริฐของคนในพื้นที่
 6. การประกาศและเลี้ยงดูที่เกิดผลยั่งยืน
 7. พันธกิจเด็กได้รับการสนับสนุนทางความเชื่อจากครอบครัวของเด็ก

วันที่ 23 งานฟื้นฟูเฉลิมฉลองก้าวสู่ปีที่ 24 คริสตจักรพลับพลา – อิสยาห์ 58:6-12; 2โครินธ์ 5:17

 1. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตั้งแต่การเตรียมงาน วันงานและหลังงาน
 2. พี่น้องที่ขาดหายกลับมา และมีการทรงเรียกใหม่อีกครั้ง
 3. ความสดใหม่ฝ่ายวิญญาณ
 4. ทุกคนมีใจพร้อมจะเดินหน้าไปกับการทรงนำของพระเจ้ามากกว่าความต้องการของตัวเอง
 5. เตรียมทางพร้อมต่อการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณในคริสตจักร
 6. ความตื่นตัวต่อความรอดของผู้อื่น

วันที่ 24 การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องในคริสตจักรพลับพลา และขยายออกไปอย่างกว้างขวาง – อิสยาห์ 59:20 – 60:3

 1. การลุกขึ้น มิติใหม่แห่งการเห็นคุณค่าของชีวิตฝ่ายวิญญาณดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
 2. การเติบโตฝ่ายวิญญาณเป็นลำดับที่สำแดงออกเป็นชีวิตที่มองเห็นได้
 3. การทะลุทะลวงฝ่ายวิญญาณในชีวิตของทุกคน เช่น การกลับใจใหม่ ยอมจำนน ชัยชนะต่อบาปที่ไม่เคยสำเร็จ ใจที่เปิดออกต่อพระเจ้า  การรู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง  ชีวิตที่เป็นไททุกด้าน ชีวิตที่สำแดงพระคริสต์ และบรรลุน้ำพระทัยพระเจ้า
 4. การเคลื่อนไหวของพระวิญญาณในคริสตจักร หมายสำคัญและการอัศจรรย์
 5. ความกระตือรือร้นในการประกาศ มีผู้เชื่อใหม่ที่หลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆ มีชัยชนะในการช่วงชิงฝ่ายวิญญาณ การดูดซับและสร้างคน
 6. การฟื้นฟู การขยายแผ่นดินพระเจ้าจะดำเนินไปอย่างมั่นคง และขยายออกไปอย่างกว้างขวาง