คู่มือภาวนา เทศกาลเข้าสูธรรม Lent 2016

เทศกาลเข้าสู่ธรรม Lent 2016

เทศกาลเข้าสู่ธรรม หรือ “28 วันสู่ชัยชนะ” เป็นช่วงเวลาที่เราจะติดสนิทกับพระเจ้า ใคร่ครวญ ไตร่ตรองสำรวจตัวเอง ถึงการดำเนินชีวิตในหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าได้ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือไม่ ถ้าไม่ ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะสำนึกในความผิดบาป กลับใจใหม่ และเริ่มต้นดำเนินชีวิตกับพระองค์อีกครั้ง

คู่มือ “28 วันสู่ชัยชนะ” นี้คริสตจักรได้จัดขึ้นเพื่อเตรียมใจเข้าสู่เทศกาลอีสเตอร์2016 ซึ่งเป็นวันที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เป็นวันแห่งชัยชนะเหนือความมรณา(Resurrection Day)

Lent-2016-Banner

“เทศกาลเข้าสู่ธรรม” ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Lent โดยจะเริ่มต้นเทศกาลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป แบ่งออกเป็น 2 ช่วง เวลา คือ การเข้าสู่ธรรม และ การร่วมทนทุกข์ ในสัปดาห์สุดท้าย

ก. 3 ขั้นตอนในการเข้าสู่ธรรม

1. อ่านพระคัมภีร์ ตาม คู่มือ “ 28วัน สู่ชัยชนะ”

ใน 28 วันนี้ จะมีข้อพระคัมภีร์ประจำวัน ให้ท่านอ่านและใคร่ครวญ ตลอดจนข้อคิดที่ได้ในแต่ละวัน

2. อธิษฐานตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือ “28วัน สู่ชัยชนะ”

ตลอด 28วัน มีหัวข้ออธิษฐานที่ได้จัดเตรียมให้ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละวัน เราสามารถเพิ่มหัวข้ออธิษฐานในเรื่องอื่นๆที่มีภาระใจเป็นพิเศษในช่วงนี้ได้ นอกจากนี้ในคู่มือยังมีตัวอย่างคำอธิษฐาน เช่น

คำอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูตรัสสอน คำอธิษฐานของเซนต์ฟรานซิสแห่งอาซิซี หลักข้อเชื่ออัครธรรมทูต รวมถึง 7 คำตรัสของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขน

3. อดอาหารเพื่อระลึกถึงผู้อดอยาก ยากไร้ และด้อยโอกาส

การอดอาหารในช่วง27วันแห่งชัยชนะ มีจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เรา ลด เลิก ละ ที่จะทำบาป หรือลดการใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย ในขณะที่เราอดอาหาร เราก็ต้องใช้เวลาในการอธิษฐานถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอพระเจ้าเมตตาเรา และให้เรารู้จักคิดถึงผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ว่าผู้ที่อดอยาก ยากไร้ ผู้ที่ด้อยโอกาส และผู้ที่อยู่ชายขอบสังคม ด้วยใจรักของพระเยซูคริสต์

ข. การเข้าร่วมทนทุกข์ในสัปดาห์สุดท้าย

เป็นการเตรียมเข้าสู่สัปดาห์สุดท้าย เพื่อร่วมทนทุกข์กับองค์พระเยซูคริสต์ในสัปดาห์แห่งการทนทุกข์ ( Passion Week) เป็นเวลา 6 วัน เริ่มต้นจากวันอาทิตย์ใบปาล์ม (Palm Sunday)

_________________________________________________

ขี้เถ้า : สัญลักษณ์แห่งความเสียใจ คร่ำครวญ และอธิษฐานวิงวอน

_________________________________________________

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2016 “วันอาทิตย์ใบปาล์ม”

คือวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้มีชัยชนะ ประชาชนร้องสรรเสริญ “โฮซันนา”

(ยอห์น12:12-19)

_________________________________________________

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016 “วันศุกร์ประเสริฐ”

คือวันที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์

(ยอห์น 19:30)

_________________________________________________

วันที่ 1 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016

“จิตใจของข้าพเจ้า สงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว เพราะความหวังของข้าพเจ้ามาจากพระองค์“ สดุดี 62:5

ข้อคิด :

“ความสงบทำเราได้พบกับพระเจ้า ที่นำความหวังมาสู่ชีวิตของเรา”

อธิษฐาน

1. ขอพระเจ้าให้เรามั่นคงอยู่ในความหวังของพระองค์ตลอดไป

2.ขอพระเจ้า ให้เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์

___________________________

วันที่ 2 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016

“จงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่ อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่เจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตามอุบายชั่ว” สดุดี 37:7

ข้อคิด : การสงบและรอคอยพระเจ้า ทำให้ใจของเราไม่ตกอยู่ในหนทางของความชั่ว

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าช่วยเราให้จากพ้นจากการทดลองในเรื่องต่างๆ

2.ขอพระเจ้าประทานความสงบและวางใจในพระองค์อย่างแท้จริง

___________________________

วันที่ 3 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2016

“ โกรธก็โกรธเถิด แต่อย่าทำบาป จงคำนึงในใจเวลาอยู่บนที่นอนและสงบอยู่ ” สดุดี 4:4

ข้อคิด : ความโกรธไม่มีประโยชน์ต่อเราเลย แต่ จิตใจที่สงบช่วยให้เราไม่ทำบาป

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าให้เราตระหนักในความอ่อนแอของตนเอง

2. ขอพระเจ้าเสริมกำลังให้เรามีชัยชนะต่ออารมณ์โกรธ

___________________________

วันที่ 4 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันพุธที่ 2 มีนาคม 2016

“แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์ อย่างเด็กที่หย่านมแล้ว สงบอยู่ที่อกมารดาของตน จิตใจของข้าพระองค์ สงบอยู่ภายในข้าพระองค์ เหมือนอย่างเด็กที่หย่านมแล้ว “ สดุดี 131:2

ข้อคิด : จิตใจที่สงบและบริสุทธิ์ เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัย

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าประทานให้เรามีชีวิตที่งดงามถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า

2. ขอพระเจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะมีใจสงบเพื่อเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์

___________________________

วันที่ 5 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2016

“ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้อหนัง แต่กิเลสกระทำให้กระดูกผุ” สุภาษิต 14:30

ข้อคิด : ความสงบเป็นผลดีต่อการงานทำให้ตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าทรงสอนเราให้รู้จักมอบถวายงานของเราไว้กับพระองค์

2.ขอพระเจ้าอวยพร เพื่อนร่วมงานของเราให้ทำงานร่วมกับเราอย่างมีความสุข

___________________________

วันที่ 6 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2016

“…….จงนิ่งสงบอยู่ต่อพระเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงตื่นและเสด็จจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว “

เศคาริยาห์ 2:13

ข้อคิด : จงนมัสการพระเจ้า ด้วยท่าทีที่สงบและบริสุทธิ์

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าประทานท่าทีที่ถูกต้องในการนมัสการพระองค์

2. ขอพระเจ้าประทานให้พี่น้องสมาชิกทุกคนชื่นชมยินดีกับการนมัสการ

___________________________

วันที่ 7 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2016

“อวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้ว เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจ

เพื่อแก่การอธิษฐาน” 1เปโตร 4:7

ข้อคิด : การดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญา คือมีสติและวางใจในพระเจ้า

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าสอนเราให้เราระแวดระวังในการดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญา

2. ขอพระเจ้าทรงสร้างชีวิตที่มีวินัยในการติดสนิทกับพระเจ้า

___________________________

วันที่ 8 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2016

“แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย เปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดี ไม่ลำเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด” ยากอบ 3:17

ข้อคิด : ความสงบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ดำเนินด้วยปัญญา

อธิษฐาน 1.ขอพระเจ้าประทานชีวิตที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้า และต่อผู้อื่นให้แก่เรา

2. ขอพระเจ้าประทานปัญญาจากเบื้องบนให้แก่เราเพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้า

___________________________

วันที่ 9 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2016

“ท่านทั้งหลายจงสงบใจ จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือมาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงห์คำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” 1เปโตร 5:8

ข้อคิด : ใช้ความสงบเพื่อสยบมารร้าย และจะไม่ตกเป็นเหยื่อของมัน

อธิษฐาน 1.ขอพระเจ้าประทานกำลังให้เรามีชัยชนะต่อการทดลอง

2. ขอพระเจ้าประทานให้คนในครอบครัวของเราจะปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ

___________________________

วันที่ 10 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2016

“ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเขาเรียกกัน โดยชื่อของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐานและแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วของเขา เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะให้อภัยแก่บาปของเขาและจะรักษาแผ่นดินของเขาให้หาย”

2 พงศาวดาร7:14

ข้อคิด : พระเจ้าทรงต่อสู้ผู้ที่หยิ่งจองหอง แต่ทรงประทานพระคุณต่อผู้ที่ใจถ่อม

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าช่วยเราให้มีท่าทีที่ถ่อมลงแสวงหาพระเจ้าอย่างสุดหัวใจ

2. ขอพระเจ้าประทานปัญญาให้เราไวต่อสิ่งชั่วร้ายและขออย่าให้เราเข้าสู่การทดลอง

___________________________

วันที่ 11 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันพุธที่ 9 มีนาคม 2016

“แต่จงให้เป็นการประดับภายในจิตใจแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมสลาย คือด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่งในสายพระเนตรพระเจ้า” 1 เปโตร3:4

ข้อคิด มนุษย์มองคนที่ภายนอก แต่พระเจ้าทอดพระเนตรในจิตใจ

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าสอนเราไม่ให้มองผู้อื่นเพียงแต่ภายนอก

2. ขอพระเจ้าช่วยให้เราสำแดงชีวิตที่งดงามทั้งภายในและภายนอกเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า

___________________________

วันที่ 12 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2016

“ ….. เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้นทำให้เกิดความอดทน และความอดทนทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้….” โรม 5:3-4

ข้อคิด : ความสงบ สยบปัญหา ความสำรวมแก้ปัญหาให้เป็นโอกาส

อธิษฐาน : 1. ขอพระเจ้าประทานใจที่สงบ อดทน ต่อสู้กับปัญหาต่างๆได้

2. ขอพระเจ้าประทานปัญญาให้เรารู้จักที่จะแก้วิกฤติให้เป็นโอกาส

___________________________

วันที่ 13 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2016

“อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่

เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม” โรม 12: 2

ข้อคิด : เราได้กระทำใน สิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์มากน้อยเพียงใด

อธิษฐาน 1.ขอพระเจ้าปรับเปลี่ยนชีวิตจิตใจ ของเราใหม่ตามน้ำพระทัยของพระองค์

2.ขอพระเจ้าประทานกำลังให้เราสามารถดำเนินชีวิตทวนกระแสสังคมได้

___________________________

วันที่ 14 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2016

“ดังนี้แหละเราจึงรู้จักความรัก โดยที่พระองค์ได้ทรงยอมสละพระชนม์ของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย และเราทั้งหลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง” 1 ยอห์น 3:16

ข้อคิด รักพระเจ้า ทำดีกับพี่น้อง

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าประทานกำลังให้เรากล้าที่จะกระทำสิ่งดีเพื่อพระเจ้า

2. ขอพระเจ้าสอนเราให้เรารักผู้อื่นด้วยการกระทำ

___________________________

วันที่ 15 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016

“ แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” (มัทธิว 6:33)

ข้อคิด : เราได้ให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราแล้วหรือ

อธิษฐาน 1. ขอมอบถวายชีวิตแด่พระเจ้า

2. ขอพระเจ้าสอนเราให้วางใจในสิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้

___________________________

วันที่ 16 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2016

“ เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำ จิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้น

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงดูถูก” สดุดี 51:17

ข้อคิด : พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ทุกหัวใจที่ร่ำไห้ และทรงชูกำลังทุกคนที่อ่อนล้า

อธิษฐาน 1. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงให้อภัยความผิดบาปของเราในทุกเรื่อง

2. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ไม่เคยหยุดยั้ง เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้า

___________________________

วันที่ 17 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016

ถ้าผู้ใดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” และใจยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั้นก็เป็นคนพูดมุสา  เพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่แลเห็นแล้ว จะรักพระเจ้าที่ไม่เคยเห็นไม่ได้ ” 1 ยอห์น 4:20

ข้อคิด : ความรักของเราต่อพระเจ้า เห็นได้จากความรักของเราต่อผู้อื่น

อธิษฐาน : 1. ขอพระเจ้ายกโทษให้เรา ในการกระทำที่เรามีต่อผู้อื่นที่ยังไม่ได้ช่วยเหลือ ไม่ได้ให้อภัยผู้อื่น

2. ขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะรักผู้อื่นมากขึ้น และไม่ละเลยที่จะกระทำการดีเพื่อผู้อื่น

___________________________

วันที่ 18 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันพุธที่ 16 มีนาคม 2016

“ ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา

และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น ” 1 ยอห์น 1:9

ข้อคิด : การสารภาพบาปต่อพระเจ้านำมาซึ่งการชำระจากพระองค์เสมอ

อธิษฐาน 1. ขอพระเจ้าชำระความบาปในใจเรา โดยเฉพาะบาปเล็กน้อยที่ซ่อนเร้นอยู่

2. ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้เราดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังที่จะไม่กระทำความผิดบาป

___________________________

วันที่ 19 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016

“และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์ เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น” มัทธิว 6:12

ข้อคิด : พระเจ้าทรงให้อภัยคนบาปอย่างเรา เราควรให้อภัยพี่น้องที่เป็นคนบาปเหมือนเรา

อธิษฐาน : 1. ขอพระเจ้าให้เรามีใจพร้อมให้อภัยผู้อื่นในทุกเรื่อง

2. ขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องรักกันและให้อภัยแก่กันและกัน

___________________________

วันที่2 0 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2016

“ ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์ และฟื้นน้ำใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์”

สดุดี 51:10

ข้อคิด : พระเจ้าทรงพร้อมสร้างใจใหม่ให้กับทุกคนที่ขอพระองค์

อธิษฐาน : 1. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงชำระใจเราให้สะอาด เป็นของใหม่อยู่เสมอ

2. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสวัสดิภาพและความมั่นคงอย่างอุดม

___________________________

วันที่ 21 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันเสาร์ที่ 19  มีนาคม 2016

“ เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้

อย่าให้ใจของท่านวิตกและอย่ากลัวเลย ” ยอห์น14:27

ข้อคิด : สันติสุขในพระคริสต์เสริมสร้างชีวิตให้มั่นคง

อธิษฐาน : 1. ขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้กับพี่น้องของเราในการทำงานแต่ละวันอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

2. ขอพระเจ้าประทานสันติสุขให้กับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้างที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วย

สัปดาห์แห่งการทนทุกข์

สัปดาห์สุดท้าย เพื่อร่วมทนทุกข์กับองค์พระเยซูคริสต์ในสัปดาห์แห่งการทนทุกข์ ( Passion Week)

อาทิตย์แห่งการทนทุกข์และชัยชนะ

วันที่ 22 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2016 (วันอาทิตย์ใบตาล)

“ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้างหน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลัง ก็พร้อมกันโห่ร้องว่า “โฮซันนา แก่ราชโอรสของดาวิด ขอให้

ท่านผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระเจริญโฮซันนา ในที่สูงสุด” มัทธิว 21:9

ข้อคิด : พระเจ้ายิ่งใหญ่ แต่ทรงถ่อมสุภาพ สมควรแก่การยกย่อง สรรเสริญอย่างยิ่ง

อธิษฐาน : 1. ขอพระเจ้าประทานใจที่ถ่อมสุภาพแก่เรา

2. ขอพระเจ้าประทานใจที่สรรเสริญพระเจ้าแก่เรา

___________________________

วันที่ 23 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2016

พระองค์ตรัสกับเขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้ว่า นิเวศของเราเขาจะเรียกว่า เป็นนิเวศอธิษฐาน

แต่เจ้าทั้งหลายมากระทำให้เป็น ถ้ำของพวกโจร” มัทธิว 21:13

ข้อคิด : พระเจ้าบริสุทธิ์ ชีวิตของเราต้องบริสุทธิ์

อธิษฐาน : 1. ขอพระเจ้าทรงชำระจิตใจ ความคิด และการกระทำของเรา

2. ขอพระเจ้าทรงปกป้องรักษา ให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ เป็นที่ถวายเกียรติยศแด่พระองค์

___________________________

วันที่ 24 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2016

“ พระเยซูทรงตอบเขาว่า“จงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้า และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้า ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง” มัทธิว 22:37, 39

ข้อคิด : เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน

อธิษฐาน : 1. ขอพระเจ้าประทานความรักแก่เรา เพื่อเราจะรักพระเจ้ามากยิ่งขึ้น

2. ขอพระเจ้าประทานกำลังแก่เรา ที่สามารถรักและให้อภัยแก่ผู้ที่ทำผิดต่อเรา

___________________________

วันที่ 25 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016

“ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กับท่านเสมอ และท่านจะทำการดีแก่เขาเมื่อไรก็ทำได้

แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอไป” มาระโก 14:7

ข้อคิด : จงกระทำดี เพื่อถวายเกียรติยศสูงสุดแด่พระเจ้าในขณะที่ยังมีโอกาสอยู่

อธิษฐาน : 1. ขอพระเจ้าทรงสอนให้เรารู้จักใช้โอกาสที่มีอยู่รับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อ

2. ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานโอกาสรับใช้พระองค์

___________________________

วันที่ 26 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันพฤหัสบดีที่ มีนาคม 2016

“…โอพระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็น

ตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” มัทธิว 26:39

ข้อคิด : น้ำพระทัยของพระเจ้าและแผนการของพระองค์ต่อชีวิตของเราดีที่สุด

อธิษฐาน :  1. ขอพระเจ้าประทานใจที่ยอมจำนนกับพระเจ้าให้กับเรา

2. ขอพระเจ้าประทานกำลังให้เราชนะความทุกข์ยากลำบากได้

วันที่ 27 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2016

“เอลี เอลี ลามาสะบักธานี” แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์

ไฉนทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เสีย” มัทธิว 27:46

ข้อคิด : พระเยซูคริสต์ทรงทนทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์บนกางเขนก็เพื่อเรา

อธิษฐาน : 1. ขอบพระคุณพระเจ้าที่สิ้นพระชนม์ไถ่ความผิดบาปของเรา

2. ขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตสมกับพระคุณของพระองค์

___________________________

7 พระวาทะของพระเยซูคริสต์เจ้าบนกางเขน ก่อนสิ้นพระชนม์

วาระที่ 1 “โอพระบิดาเจ้าข้า ขอโปรดอภัยโทษเขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไร” ลูกา 23:34

วาระที่ 2 “ เราบอกความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้ เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม” ลูกา 23:43

วาระที่ 3 “ หญิงเอ๋ย จงดูบุตรของท่านเถิด” “ จงดูมารดาของท่านเถิด” ยอห์น 19:26,27

วาระที่ 4 “ เอลี เอลี ลามาสะบักธานี” (พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนทรงทอดทิ้งข้า

พระองค์เสีย) มัทธิว 27:46

วาระที่ 5 “ เรากระหายน้ำ” ยอห์น 19:28

วาระที่ 6 “สำเร็จแล้ว” ยอห์น 19:30

วาระที่ 7 “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากวิญญาณจิตของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” ลูกา 23:46

___________________________

วันที่ 28 | 28วันสู่ชัยชนะ | วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2016

“เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลย

เมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์ พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์

ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรม” 1 เปโตร 2:23

ข้อคิด : มอบชีวิตและทุกสิ่งไว้กับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

อธิษฐาน : 1. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำพาชีวิตของเราอย่างดีเสมอ

2. ขอพระเจ้าทรงสอนเราให้ไว้วางใจในพระองค์ตลอดเวลา

___________________________

วันอีสเตอร์

วันแห่งการเฉลิมฉลอง | 28วันสู่ชัยชนะ | วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2016

“….พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทำไมเล่า พระองค์ไม่อยู่ที่นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว จงระลึกถึงคำที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลาย เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลี” ลูกา 24:5-6

ข้อคิด : พระเจ้าที่เราเคารพบูชา ทรงพระชนม์อยู่

อธิษฐาน : 1. ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานความมั่นใจว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้

2. ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงดำรงอยู่กับเราตลอดเวลา