คำเทศนา สงบนิ่งและขอบพระคุณพระเจ้า แม้อยู่ในภาวะวิกฤติ

ฟังคำเทศนา เช้าวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2020
หัวข้อ “สงบนิ่งและขอบพระคุณพระเจ้า แม้อยู่ในภาวะวิกฤติ”
พระธรรม : 1 เธสะโลนิกา 5:18
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี