เฉลิมฉลอง อีสเตอร์ 2018 “ทรงมีชัย เหนือทุกสิ่ง”

อีสเตอร์ “ทรงมีชัยเหนือทุกสิ่ง” Easter 2018

ร่วมเฉลิมฉลอง เทศกาลอีสเตอร์ 2018 ณ คริสตจักรพลับพลา

“พระคริสต์ทรงมีชัยเหนือทุกสิ่ง”

25 มีนาคม เวลา 10:00 น. ปาล์มซันเดย์ (อาทิตย์ทางตาล)

30 มีนาคม เวลา 19:00 น. วันศุกร์ประเสริฐ

1 เมษายน เวลา 6:30 น. เฉลิมฉลองอีสเตอร์

ณ คริสตจักรพลับพลา


เทศกาลอีสเตอร์สำคัญที่สุดอย่างไร

วันต้นปาล์ม:
ถ้าพระคริสต์ไม่เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต คำพยากรณ์ที่ปรากฎไว้ใน (ศคย. 9:9) ก็จะไม่สำเร็จ “จงมองดูเถิด กษัตริย์ของเจ้าเสด็จมาหาเจ้าแล้ว พระองค์เสด็จมาอย่างผู้มีชัยชนะ ทรงสุภาพอ่อนโยน ทรงประทับบนหลังแม่ลาและลูกลา” และเมื่อประชาชนเห็นเหตุการณ์ตามคำทำนายนี้จึงมาต้อนรับกษัตริย์ของพวกเขาพลางร้องตะโกน”โฮซานนาแดผู้เสด็จมาในพระนามของพระเป็นเจ้า” (มธ.21:9)

วันอธิษฐานในสวนเกทเสมนี:
“โอ พระบิดาของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดี อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์” (มธ.26:39) นี่คือการยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระเจ้าและมนุษย์อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่จริงแล้วความเจ็บปวดไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับพระองค์ แต่เพราะการแบกรับความบาปที่พระองค์จะต้องรับบนกางเขนต่างหาก ที่ทำให้พระองค์ต้องแยกขาดจากพระเจ้า นี่คือปรากฎการณ์ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นและจะไม่มีวันเป็นเช่นนี้อีกเลย ด้วยเหตุผลเดียวคือช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากบาปชั่วนิรันดร์

วันศุกร์ประเสริฐ :
เมื่อมีการทำผิดก็ต้องมีการชดใช้ ในอดีตเขาใช้สัตว์เพื่อเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ชีวิตจึงต้องชดใช้ด้วยชีวิต เพราะถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว จะไม่มีการยกโทษบาปได้เลย (ฮบ.9:22) ที่จริงเราควรจะเป็นผู้ที่ถูกตรึงและตายบนกางเขนนั้นเพราะเราคือผู้ที่มีชีวิตอยู่ในความบาป แต่พระคริสต์ทรงรับโทษนั้นมาไว้ที่พระองค์แทนเรา “เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาป ให้เป็นความบาปเพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” (2 โครินธ์ 5:21) โดยพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปทั้งหลายของเราไว้ในพระกายของพระองค์ ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราจะตายต่อบาปได้ และดำเนินชีวิตเพื่อความชอบธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้หาย (1ปต.2:24)

วันอีสเตอร์ (พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว):
ถ้าพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้วไม่ฟื้น พระองค์ก็ไม่ต่างอะไรกับมนุษย์ธรรมดา ถ้าพระองค์เอาชนะความตายไม่ได้ แล้วผู้เชื่อในพระองค์จะมีชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร (1คร.15:13-14) การฟื้นคืนพระชนม์คือการยืนยันว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก พระองค์เท่านั้นคือผู้ที่ปลดปล่อยเราจากความบาป และประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่ทุกคนที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ได้ … พร้อมแล้วหรือยังครับ กับเทศกาลที่สำคัญที่สุดของคริสตชน เทศกาลอีสเตอร์

ที่มา คจ.ไมตรีจิต