บัญชีถวาย คริสตจักรพลับพลา

ร่วมถวายเพื่อพันธกิจต่างๆ ของคริสตจักรพลับพลา

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาตลาดบองมาเช่)

ชื่อบัญชีร่วม : ทวี แสงอลังการ, วิชาญ เผือกสามัญ, วิจิตร วารินทร์ศิริกุล

เพื่อบัญชีสิบลด    :  217-204108-1

เพื่อบัญชีพันธกิจ  :  217-204107-3

เพื่อบัญชีก่อสร้าง  :  217-204106-5

(กรุณาแจ้งการโอนเงิน และขอใบเสร็จทุกครั้ง)