คู่มือภาวนาประจำสัปดาห์

สารอธิษฐานคริสตจักรพลับพลา เดือนมีนาคม 2015 (ฉบับที่2)

พี่น้องพลับพลา

 1. มีชีวิตที่ซาบซึ้งในความรักของพระเจ้า สนิทสนมในพระเจ้าและยำเกรงพระองค์  และมีหัวใจเหมือนพระทัยพระบิดา ชีวิตเต็มและล้นด้วยความรักจากพระเจ้าออกไปสู่คนทั้งปวง
 2. เลือกค่านิยมของพระคริสต์มากกว่าค่านิยมของโลกนี้ เราจะลุกขึ้นต่อสู้มารและมันจะหนีเราไป มีชีวิตที่แสวงหาแผ่นดินพระเจ้าก่อน และเต็มใจปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและพี่น้อง
 3. ขอพระโลหิตของพระคริสต์ปกคลุมอยู่เหนือพี่น้องพลับพลาครอบครัว และทุกสิ่งที่อยู่ในการดูแลของเรา ให้ปลอดภัย เจริญงอกงาม เกิดผล
 4. ผู้เชื่อใหม่ ผู้สนใจ อยู่ในการครอบครองของพระเจ้า หิวกระหายอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้น หยั่งรากในพระคำ
 5. มีชีวิตที่เป็นไท จากพันธนาการต่างๆ เช่น เนื้อหนัง ตัวเก่า บาดแผลในอดีต ภาวะหนี้สินต่างๆ  และมีการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนใหม่ตามแนวทางของพระเจ้า ไม่กลับไปซ้ำรอยเดิม
 6. ขอการแตะต้องรักษาของพระเจ้ามายังผู้เจ็บป่วยให้หายดี โดยเฉพาะจะไม่มีใครมีโรคประจำตัวอีกต่อไป
 7. พี่น้องมาร่วมนมัสการพระเจ้า และสามัคคีธรรมทุกสัปดาห์
 8. พี่น้องที่รับใช้ในส่วนงานต่างๆในคริสตจักร (กลุ่มเซล กลุ่มเสริมสร้าง ทีมนมัสการ ทีมปฏิคม ทีมครูคริสตจักรเด็ก ทีมผู้จัดเตรียมอาหาร คณะธรรมกิจ ทีมผู้รับใช้ ทีมพันธกิจต่างๆ )
 9. บรรยากาศในคริสตจักร เต็มด้วยความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผ่อนหนักผ่อนเบา ให้อภัยกัน ก้าวไปด้วยกัน

งานอธิษฐาน – นมัสการ

 1. ขอพระเจ้าจุดไฟแห่งการอธิษฐานให้กับคริสตจักรพลับพลา เราจะมีนักรบอธิษฐานเต็มคริสตจักร
 2. นิเวศอธิษฐาน – เต็มล้นด้วยการเจิม การทรงสถิต และการปลดปล่อยฝ่ายวิญญาณ พระทัยพระเจ้าได้รับการเปิดเผย
 3. การนมัสการ-เทศนาทุกสัปดาห์ ทำให้พระทัยพระเจ้าสำเร็จ

งานสร้างสาวก-เลี้ยงดู

 1. พี่เลี้ยงน้องเลี้ยงในการสร้างสาวกเป็นหนึ่งเดียวกัน
 2. พี่น้องกระหายในการรับการสร้าง มีรากฐานแน่น
 3. กลุ่มเสริมสร้าง กลุ่มเซลล์ต่างๆ – เข้มแข็ง ทุกคนในกลุ่มเติบโต – การปกป้องและอวยพรผู้ที่ขับเคลื่อนกลุ่มทุกกลุ่ม
 4. ชั้นเรียนรวีฯเช้า ทุกคนมีความกระตือรือร้น และตื่นตัวรับในสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสผ่านการสอนของครูเสมอ – ครูผู้สอนเต็มด้วยการทรงนำและการเปิดเผยจากพระเจ้า