เทศนา : ชีวิตในพระคุณที่มีชัย

คำเทศนาเรื่อง : ชีวิตในพระคุณที่มีชัย

ผู้เทศนา: อาจารย์ วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ
พระธรรม: สดุดี 121:1-8
วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2018
ณ คริสตจักรพลับพลา