เทศนา แม้ไม่เป็นอย่างที่คิด ก็ไม่เสียศรัทธา

ผู้เทศนา: อ.สมชาย ส่องทางธรรม
เรื่อง : แม้ไม่เป็นอย่างที่คิด ก็ไม่เสียศรัทธา
พระธรรม: ฮีบรู 11:32-40
วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015
ณ คริสตจักรพลับพลา