เทศนา เติบโตเป็นน้ำพระทัย

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

พระธรรม: เอเฟซัส 4:11-16

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา