เทศนา : หัวข้อ หัวข้อ “เกิดผลเพื่อพระคริสต์”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2020
หัวข้อ “เกิดผลเพื่อพระคริสต์”
พระธรรม : ยอห์น 15:1-8
ผู้เทศนา : อ.อดิศร ยุทธโยธิน

 1. เลือกความสัมพันธ์ที่สร้างชีวิต
  • พระเยซูทรงเป็นศูนย์กลาง-เถาองุ่นแท้  (1)
  • เลือกคบคน
 2. ตัดความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดผลเสีย-ลิด (2-3)
  • พระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเกิดผลมาก
  • แขนงที่ไม่เกิดผล ตัดทิ้ง แขนงที่เกิดผลทรงลิดให้เกิดมากขึ้น
  • ลิด ชำระให้สะอาด
  • เรียนจากพระเจ้า วางใจพระเจ้า เชื่อฟังพระจ้า
 3. ตั้งใจติดสนิทกับพระเยซู (4-5)
  • ใช้เวลากับพระเจ้า(เฝ้าเดี่ยว) เข้าร่วมการอธิษฐาน(ไลน์)
  • อ่านพระคัมภีร์ ให้จบ มาโบสถ์ทุกอาทิตย์ มีเพื่อน/พี่ฝ่ายวิญญาณ
 4. ชีวิตติดสนิทกับพระองค์แล้ว ปรารถนาสิ่งใดแล้วจะได้ (7)