เทศนา อย่าอ้อมไป แต่ก้าวข้ามไป

ผู้เทศนา: อ.ยินดี จัง
เรื่อง : อย่าอ้อมไป แต่ก้าวข้ามไป
พระธรรม: ยอห์น 5:1-18
วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016
ณ คริสตจักรพลับพลา