เทศนา : หัวข้อ “อยู่และรับใช้… ด้วยแรงจูงใจแบบไหน”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2020
หัวข้อ “อยู่และรับใช้… ด้วยแรงจูงใจแบบไหน”
พระธรรม : ฟิลิปปี 1:17-18
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี