เทศนา : “สุดรักพระองค์”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019
หัวข้อ “สุดรักพระองค์”
พระธรรม : ยอห์น 3:16
ผู้เทศนา : อ.วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ