เทศนา สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่

ผู้เทศนา: ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

เรื่อง :  สิ่งเล็กๆที่ยิ่งใหญ่

พระธรรม:  ยอห์น 12:24-26

วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา