เทศนา : ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2019
หัวข้อ “ฤทธิ์เดชแห่งข่าวประเสริฐ”
พระธรรม โรม 1:15-17
ผู้เทศนา ศจ. ยินดี จัง