เทศนา รู้จักพระองค์มากขึ้น

ผู้เทศนา: ศจ.ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ

พระธรรม:ฟิลิปปี 3:12-16

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา