เทศนา : “พิมพ์เขียวของความแกร่ง”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2019
หัวข้อ “พิมพ์เขียวของความแกร่ง”
พระธรรม : เอเฟซัส 4 : 11-16
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี