เทศนา : หัวข้อ “ผลชีวิตภายใน ทำไมต้องสร้าง?”

เทศนาเช้าวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2020
หัวข้อ “ผลชีวิตภายใน ทำไมต้องสร้าง?”
พระธรรม : ฟิลิปปี 2:12-13
ผู้เทศนา : ศจ.สมเกียรติ วรรณศรี

12ฉะนั้น พวกที่รักของข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอ ท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลาย ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้น แต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่ 13เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์

กท 5: 25 ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

 • ผลชีวิตภายใน ทำไมต้องสร้าง
  • เป็นคำสั่ง (ข้อเรียกร้อง) ของพระคัมภีร์
   • ประพฤติใให้ สมกับความรอด (2011) บรรลุถึงความเติบโต (2002?) เกิดผลด้วยความเกรงกลัว (kjv) บากบั่น (2011) work out your salvation (NIV)
    • เราได้รับความรอดด้วยพระคุณ ความเชื่อ ไม่ให้ใครอวดได้ อฟ 2:8-9
    • ผลของพระวิญญาณ ไม่แสดงความต้องการของเนื้อหนัง กท5
    • ทำด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น
    • พระจ้าสถิตกับเรา และประทานพระวิญญาณของพระองค์เป็นผู้ช่วยแก่เรา คส 1 :27, ยน 14:16-17
    • อฟ 4:31-32 เอาการบ่นทุ่มเถียงออกไป แต่รับใจกรุณาเหมือนที่พระเจ้าให้ทรงอภัยเรา
    • กท2 : 20 เราไม่มีชิวิตต่อไป พระคริสต์มีชีวิตในเรา (เปาโล)