เทศนา ชัยชนะเหนือปัญหาและความทุกข์ใจ

ผู้เทศนา: ศจ.ดร.มาโนช แจ้งมุข
เรื่อง : ชัยชนะเหนือปัญหาและความทุกข์ใจ
พระธรรม: 2 พงศาวดาร 20:1-22
วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015
ณ คริสตจักรพลับพลา