เติบโตเป็นพระกายของพระคริสต์

ผู้เทศนา: ศจ.เกียรติศักดิ์ รุ่งรวิวรรณ

พระธรรม: เอเฟซัส 4:13

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2015

ณ คริสตจักรพลับพลา