สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ HOLY WEEK

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ (Holy Week)

สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มต้นในวันอาทิตย์ทางตาล (Palm Sunday) และสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย (Easter Sunday) ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ยังมีอีกหลายวันที่มีความสำคัญอย่างมากต่อคริสตจักร ประกอบด้วย

อีสเตอร์
อีสเตอร์

วันอาทิตย์ทางตาล (Palm Sunday) 

เป็นการระลึกถึงการเสด็จมาสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต ขององค์พระเยซูคริสต์

หมายเหตุ:คาทอลิกเรียก “อาทิตย์มหาทรมาน แห่ใบตาล” ( Palm Sunday of the Lord’s Passion)

 

วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ (Maundy Thursday) 

เป็นการระลึกถึงการรับประทานอาหารครั้งสุดท้ายขององค์พระเยซูคริสต์กับเหล่าบรรดาอัครสาวกของพระองค์ ซึ่งในการรับประทานอาหารนี้พระเยซูคริสต์ได้ประทานพิธีมหาสนิทในค่ำคืนวันนั้นก่อนพระองค์จะทรงถูกอายัดในสวนเกทเสมนี

หมายเหตุ: คาทอลิกเรียก “วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์” ระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลฯ พิธีเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ( Mass of the Lord Supper )

 

วันอีสเตอร์
วันอีสเตอร์

วันศุกร์ประเสริฐ (Good Friday) 

เป็นการระลึกถึงการตรึงพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ 

หมายเหตุ: คาทอลิกเรียก “วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์” พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน (Good Friday of the Lord’s Passion)

 

วันอาทิตย์คืนพระชนม์ (Easter Sunday) 

เป็นการระลึกถึงเช้าวันอาทิตย์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย ภายหลังจากที่พระองค์ทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เป็นเวลา 3 วัน

หมายเหตุ: คาทอลิกเรียก “สมโภชปัสกา” พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพ ( Easter Sunday : Resurrection of the Lord ) และสำหรับคาทอลิก ยังมีวันเสาร์ศักดิ์( Easter Vigil )มีการเสกน้ำ เสกไฟ

 

ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้จะใช้สีต่างๆ ในแต่ละวันคือวันพฤหัสบดีจะใช้ “สีม่วง” ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่วันแรกของเทศกาลมหาพรต 

ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์จะใช้ “สีดำ” ซึ่งเป็นสีแห่งการทนทุกข์และความตาย 

และเช้าวันอาทิตย์จะใช้ “สีขาว” ซึ่งแสดงถึงชัยชนะจากความตายของพระองค์

ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ ประกอบด้วยพันธสัญญาเดิมที่กล่าวไว้เกี่ยวกับการเป็นผู้รับใช้ที่ทนทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระคัมภีร์เดิมอิสยาห์บทที่ 53 และหมวดผู้เผยพระวจนะที่กล่าวถึงลูกแกะสำหรับเครื่องถวายบูชา รวมไปถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิว ส่วนในพันธสัญญาใหม่จะอ่านพระคัมภีร์ที่บันทึกถึงสัปดาห์สุดท้ายของพระเยซูคริสต์ ประกอบด้วยพระคัมภีร์มัทธิวบทที่ 21-28 พระคัมภีร์มาระโกบทที่ 11-16 พระคัมภีร์ลูกาบทที่ 19:28 ไปจนถึงบทที่ 24และพระคัมภีร์ยอห์นบทที่ 13 ถึงบทที่ 21

ข้อมูลโดย โปรดปราน