พระสัญญาจาก พระคริสตธรรมคัมภีร์ ยามเจ็บป่วยไม่สบาย

พระสัญญาจาก พระคริสตธรรมคัมภีร์ ยามเจ็บป่วยไม่สบาย

ถ้อยคำแห่งพันธสัญญา สำหรับผู้เจ็บป่วย

(สดด. 147:3 [Thaisv])
​พระ​องค์​ทรง​รักษา​คน​ที่​ใจ​แตก​สลาย ​และ​ทรง​พัน​แผล​ให้​เขา
(อพย. 15:26 [Thaisv])
​พระ​องค์​ตรัส​ว่า “ถ้า​เจ้า​ใส่​ใจ​ฟัง​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​เจ้าและ​ทำ​สิ่ง​ที่​ถูกต้อง​ใน​สาย​พระ​เนตร​ของ​พระ​องค์อีก​ทั้ง​เงี่ยหู​ฟัง​พระ​บัญญัติ​ของ​พระ​องค์และ​รักษา​กฎเกณฑ์​ของ​พระ​องค์​ทุก​ประการ​แล้วโรค​ต่างๆซึ่ง​เรา​บันดาล​ให้​เกิด​แก่​คน​อียิปต์​นั้นเรา​จะ​ไม่ให้​เกิด​ขึ้นกับ​เจ้า​เลยเพราะ​เรา​คือ​ยาห์​เวห์​แพทย์​ของ​เจ้า”
(ฉธบ. 32:39 [Thaisv])
“ จง​ดู​เถิดบัดนี้ตัว​เราคือ​เรา​นี่​แหละ​เป็น​ผู้​นั้น ​นอก​จาก​เรา​ไม่​มี​พระ​เจ้า​อื่น​ใดเรา​ฆ่า​ให้​ตาย​และ​เรา​ก็​ให้​มี​ชีวิต​อยู่ ​เรา​ทำ​ให้​บาดเจ็บและ​เรา​ก็​รักษา​ให้​หาย ​ไม่​มี​ผู้ใด​จะ​ช่วย​ให้​พ้น​มือ​เรา​ได้
(สดด. 103:3 [Thaisv])
​ผู้​ทรง​อภัย​ความ​ชั่ว​ทั้งสิ้น​ของ​เจ้า ​ผู้​ทรง​รักษา​โรค​ทั้งสิ้น​ของ​เจ้า
(2พกษ. 20:5 [Thaisv])
พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​ดาวิด​บรรพบุรุษ​ของ​เจ้าตรัส​ดัง​นี้​ว่าเรา​ได้​ยิน​คำ​อธิษฐาน​ของ​เจ้า​แล้วเรา​ได้​เห็น​น้ำ​ตา​ของ​เจ้า​แล้วดู​สิเรา​จะ​รักษา​เจ้า
(อสย. 53:5 [TBS1971])
แต่​ท่าน​ถูก​บาดเจ็บ​เพราะ​ความ​ทรยศ​ของ​เรา​ทั้ง​หลายท่าน​ฟก​ช้ำ​เพราะ​ความ​บาป​ผิด​ของ​เราการ​ตี​สอน​อัน​ทำ​ให้​เรา​ทั้ง​หลาย​สมบูรณ์​นั้นตก​แก่​ท่านที่​ท่าน​ต้อง​ฟก​ช้ำ​นั้น​ก็​ให้​เรา​หาย​ดี
(สดด. 41:3-4 [Thaisv])
​เมื่อ​เขา​นอน​เจ็บ ​พระ​ยาห์เวห์​จะ​ทรง​พยาบาล​เขา ​เมื่อ​เขา​ล้ม​ป่วย ​พระ​องค์​จะ​ทรง​รักษา​เขา​ให้​หาย​ดี
​ส่วน​ข้าพเจ้าข้าพเจ้า​ทูล​ว่า “ข้า​แต่​พระ​ยาห์เวห์ขอ​ทรง​พระ​กรุณา​ข้า​พระ​องค์ ​ขอ​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​เพราะ​ข้า​พระ​องค์​ได้​ทำ​บาป​ต่อ​พระ​องค์”
(สภษ. 18:14 [Thaisv])
​จิตใจ​ของ​คน​ทน​ต่อ​ความ​เจ็บป่วย​ได้ ​แต่​จิตใจ​ชอก​ช้ำ​ใคร​จะ​ทน​ได้​เล่า?
(มธ. 8:17 [Thaisv])
​ท่านแบกความเจ็บไข้ของเราและหอบโรคของเราไป​
(มธ. 9:29 [Thaisv])
​แล้ว​พระ​องค์​ทรง​แตะ​ต้อง​นัยน์ตา​ของ​เขาตรัส​ว่า “ให้​เป็นไป​ตาม​ความ​เชื่อ​ของ​พวก​ท่าน​เถิด”
(ยรม. 17:14 [TBS1971])
ข้า​แต่​พระ​เจ้าขอ​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​ข้า​พระ​องค์​จะ​ได้​หายขอ​ทรง​ช่วย​ข้า​พระ​องค์​ข้า​พระ​องค์​จึง​จะ​รอดเพราะ​พระ​องค์​เป็น​ที่​สรรเสริญ​ของ​ข้า​พระ​องค์
(ยรม. 30:17 [TBS1971])
เพราะ​เรา​จะ​เรียก​เนื้อ​ขึ้น​มา​ให้แก่​เจ้าและ​เรา​จะ​รักษา​บาดแผล​ของ​เจ้า​ให้​หาย
(ยก. 5:15-16 [TBS1971])
และ​การ​อธิษฐาน​ด้วย​ความ​เชื่อ​จะ​ช่วย​ให้​ผู้ป่วย​รอด​ชีวิตและ​องค์​พระ​ผู้​เป็น​เจ้า​จะ​ทรง​โปรด​ให้​เขา​หาย​โรคและ​ถ้า​เขา​ได้​กระทำ​บาป​พระ​องค์​ก็​จะ​ทรง​โปรด​อภัย​ให้​
เหตุ​ฉะนั้น​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จง​สารภาพ​บาป​ต่อ​กัน​และ​กันและ​จง​อธิษฐาน​เพื่อ​กัน​และ​กันเพื่อ​ท่าน​ทั้ง​หลาย​จะ​พ้น​โรคภัยคำ​อธิษฐาน​ของ​ผู้​ชอบธรรม​นั้น​มี​พลัง​ทำ​ให้​เกิดผล​
(อพย. 23:25 [Thaisv])
​จง​ปรนนิบัติ​พระ​ยาห์เวห์​พระ​เจ้า​ของ​พวก​เจ้าแล้ว​พระ​องค์​จะ​ทรง​อวย​พร​แก่​อาหาร​และ​น้ำ​ของ​เจ้าเรา​จะ​เอา​ความ​เจ็บป่วย​ออกไป​จาก​ท่ามกลาง​เจ้า
(1ปต. 2:24 [Thaisv])
​พระ​องค์​เอง​ได้​ทรง​รับ​แบก​บาป​ทั้ง​หลาย​ของ​เรา​ไว้​ใน​พระ​กาย​ของ​พระ​องค์ที่​ต้นไม้​นั้นเพื่อ​ว่า​เรา​จะ​ตาย​ต่อ​บาป​ได้และ​ดำเนิน​ชีวิต​เพื่อ​ความ​ชอบธรรมด้วย​บาดแผล​ของ​พระ​องค์พวก​ท่าน​จึง​ได้รับ​การ​รักษา​ให้​หาย​
(อสย. 61:1 [TBS1971])
​ พระ​องค์​ทรง​ใช้​ข้าพเจ้า​มา​ให้​เล้าโลม​คน​ที่​ชอก​ช้ำ​ระกำ​ใจ
(2พศด. 7:14 [TBS1971])
ถ้า​ประชากร​ของ​เรา​ผู้​ซึ่ง​เขา​เรียก​กัน​โดย​ชื่อ​ของ​เรา​นั้น​จะ​ถ่อม​ตัว​ลงและ​อธิษฐาน​และ​แสวงหา​หน้า​ของ​เราและ​หัน​เสีย​จาก​ทาง​ชั่ว​ของ​เขาเรา​ก็​จะ​ฟัง​จาก​สวรรค์และ​จะ​ให้​อภัย​แก่​บาป​ของ​เขา​และ​จะ​รักษา​แผ่นดิน​ของ​เขา​ให้​หาย​
(กดว. 12:13 [TBS1971])
“ข้า​แต่​พระ​เจ้าขอ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​นางข้า​พระ​องค์​ทูล​วิงวอน​ต่อ​พระ​องค์”
(สดด. 6:2 [Thaisv])
​ข้า​แต่​พระ​ยาห์เวห์ขอ​ทรง​พระ​กรุณา​แก่​ข้า​พระ​องค์​เพราะ​ข้า​พระ​องค์​อ่อน​ระโหย​โรย​แรง ​ข้า​แต่​พระ​ยาห์เวห์ขอ​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​เพราะ​กระดูก​ข้า​พระ​องค์​ทุกข์​ยาก​ลำบาก
(สดด. 30:2 [Thaisv])
​ข้า​แต่​พระ​ยาห์เวห์ ​พระ​เจ้า​ของ​ข้า​พระ​องค์ข้า​พระ​องค์​ได้​ทูล​ขอ​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระ​องค์ ​และ​พระ​องค์​ทรง​รักษา​ข้า​พระ​องค์​ให้​หาย
(สภษ. 3:8 [Thaisv])
​นี่​จะ​เป็น​พลานามัย​แก่​เนื้อ​หนัง​ของ​เจ้า ​และ​ความ​สด​ชื่น​แก่​ร่างกาย​ของ​เจ้า
(สภษ. 16:24 [Thaisv])
​ถ้อยคำ​แช่ม​ชื่น​เป็น​เหมือน​รวงผึ้ง ​เป็น​ความ​หวาน​แก่​วิญญาณ​จิต​และ​เป็น​พลานามัย​แก่​ร่างกาย​
(อสย. 57:19 [TBS1971])
​พระ​เจ้า​ตรัส​ว่าสันติภาพสันติภาพ​แก่​คน​ไกล​และ​คน​ใกล้และ​เรา​จะ​รักษา​เขา​ให้​หาย
(โยบ 5:18-19 [TBS1971])
เพราะ​พระ​องค์​ทรง​ให้​บาดเจ็บแต่​พระ​องค์​ทรง​พัน​แผล​ให้ ​พระ​องค์​ทรง​โบย​ตีแต่​พระ​หัตถ์​ของ​พระ​องค์​ทรง​รักษา
​พระ​องค์​จะ​ทรง​ช่วย​กู้​ท่าน​จาก​ความ​ยาก​ลำบาก​หก​ประการเออเจ็ด​ประการจะ​ไม่​มี​เหตุร้าย​มา​แตะ​ต้อง​ท่าน
(อสค. 34:16 [TBS1971])
เรา​จะ​เที่ยว​หา​แกะ​ที่​หายและ​เรา​จะ​นำ​แกะ​ที่​หลง​กลับมาและ​เรา​จะ​พัน​ผ้า​ให้​แกะ​ที่​กระดูกหักและ​เรา​จะ​เสริม​กำลัง​แกะ​ที่​อ่อนเพลียแต่​ตัว​ที่​อ้วน​และ​เข้มแข็ง​เรา​จะ​ทำลายเรา​จะ​เลี้ยง​เขา​ด้วย​ความ​ยุติธรรม
(มลค. 4:2 [TBS1971])
แต่​ดวง​อาทิตย์​แห่ง​ความ​ชอบธรรม​ซึ่ง​มี​ปีก​รักษา​โรคภัย​ได้จะ​ขึ้น​มา​สำหรับ​คน​เหล่า​นั้น​ที่​ยำเกรง​นาม​ของ​เรา
(3ยน. 1:2 [Thaisv])
​ท่าน​ที่​รักข้าพเจ้า​อธิษฐาน​ขอ​ให้​ท่าน​มี​สุขภาพ​แข็งแรงและ​มี​ความ​สุข​ความ​เจริญ​ทุก​อย่างดังที่​จิต​วิญญาณ​ของ​ท่าน​กำลัง​เจริญ​อยู่​นั้น
(สดด. 121:7-8 [Thaisv])
​พระ​ยาห์เวห์​จะ​ทรง​อารักขา​ท่าน​ให้​พ้น​ภยันตราย​ทั้งสิ้น ​พระ​องค์​จะ​ทรง​อารักขา​ชีวิต​ของ​ท่าน
พระ​ยาห์เวห์​จะ​ทรง​อารักขา​การ​เข้า​ออก​ของ​ท่าน ​ตั้งแต่​บัดนี้​สืบไป​เป็น​นิตย์
(สภษ. 3:5-6 [TBS1971])
จง​วางใจ​ใน​พระ​เจ้า​ด้วย​สุดใจ​ของ​เจ้าและ​อย่า​พึ่งพา​ความ​รอบ​รู้​ของ​ตนเอง
จง​ยอมรับ​รู้​พระ​องค์​ใน​ทุก​ทาง​ของ​เจ้าและ​พระ​องค์​จะ​ทรง​กระทำ​ให้​วิถี​ของ​เจ้า​ราบรื่น
(ยน. 14:27 [Thaisv])
​เรา​มอบ​สันติ​สุข​ไว้​กับ​พวก​ท่านสันติ​สุข​ของ​เรา​ที่​ให้กับ​ท่าน​นั้นเรา​ไม่ได้​ให้​อย่าง​ที่​โลก​ให้อย่า​ให้​ใจ​ของ​ท่าน​เป็น​ทุกข์อย่า​กลัว​เลย