สมเกียรติ วรรณศรี
สมเกียรติ วรรณศรี

ศาสนาจารย์ สมเกียรติ วรรณศรี

ศิษยาภิบาลคริสตจักร

 

อาจารย์ อดิศร ยุทธโยธิน

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล อภิบาล เสริมสร้าง

 

อาจารย์ วิลาศ ธีร์สิรินวคุณ

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล อภิบาล เลี้ยงดู

 

อาจารย์ ศริณยา ยุทธโยธิน

ผู้ช่วยศิษยาภิบาล นมัสการ อธิษฐาน

 

คุณวชิราภารณ์ สมิตินันทน์

ผู้จัดการ สำนักงานคริสตจักร